زانوس روستای تاریخی است که در جنوب شهرستان نوشهر از توابع بخش کجور قرار دارد ، جزء دهستان زانوس رستاق است . این روستا از شمال به روستای خوشل ، از جنوب به ارتفاعات البرز قله ی نمازگا (نمازیا ) از مشرق به روستای میخساز و ازمغرب به روسـتای اطاق سرا محـدود می شود.البته این محدوده اراضی زانوس نمیباشد و این محدوده خیلی وسیعتر میباشد . که درطـول جـغرافـیایی ۵۴۸۸۶۳ وعرض جـغرافیایی ۴۰۲۱۱۱۷ قرار دارد . اختلاف سطح زمین این روستا با سطح دریا از ۱۵۶۰ مترالی ۳۸۶۰ متر متغیر است وبا مساحت تقریبی ۱۶۰۰۰ هکتارمی باشد ۲- نام کوه ها ؛ – وجود غارها کوه های زانوس عبارتند از : گراز به صورت نیمه جنگلی ، گرزمون ، پی تنیار ، ایتلنگ ،به صورت جنگلی . نیرکلم و اسپرس به صورت استیپی ، چخماخ کروسید محسن کر به صورت صخره ای . علاوه بر مواردی که ذکر گردید ه این منطقه دارای چندین غار طبیعی است که مهمترین آنها عبارتند از : غارتلا قزوین ،غار خشک پی کر، غارشاه نشین کر، غار اوپاچ ، غاراسپرس ، اسپول و اسپول سرخ تاش ( غار تلا قزوین یکی از بزرگترین غارهای این منطقه است که تا کنون افسانه های زیادی در باره ی آن گفته اند و تا کنون کسی نتوانست تا انتهای آن دست یابد بنابراین عمق آن دقیقا مشخص نیست و نیاز به کارشناسی حرفه ای دارد . ) غاراسپرس یک غاربسیاربزرگ است که به طوردقیق اندازه گیری شده است وبه قرار زیر می باشد . ۳- ۱۵ متر دهنه در ابتدا ، ۶ متر در انتها ، وطول آن ۵۵ متر است که حدودا ً ۳۰۰ مترمربع وسعت دارد . ارتفاعات مرتفع زانوس راچندین قله ی بلند تشکیل می دهد که بلند ترین آن قله ی نمازگا (نمازیا) است که با ارتفاع بیش از ۳۸۶۰ متراست که نسبت به قله های دیگر خود نمایی می کند