هیئت امنا

حسن پاشا زانوس
حاج قربان پاشا زانوس
علیرضا پاشا زانوس (فرزند احسان) خدمات